วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยี3G


เทคโนโลยี3G

เทคโนโลยี  3G  คือ

            

            3G หรือ Third  Generation  เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การนำเสนอข้อมูล   และ  เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน  เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ  Walkman,  กล้องถ่ายรูปและอินเทอร์เน็ต 3G  เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องจากยุคที่  2  และ  2.5   ซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการระบบเสียง   แล ะ  การส่งข้อมูลในขั้นต้น  ทั้งยังมีข้อจำกัดอยู่มาก  การพัฒนาของ  3G   ทำให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดีย  และ ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น  

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวจินตนา  บัวรักษา  ชื่อเล่น จิน
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่2
รหัสนักศึกษา 554188050
วันเกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
ภูมิลำเนา: จังหวัดสมุทรสาคร
คติประจำใจ: อย่าบอกว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลองทำ

ชื่อ นางสาวสุพรรณิกา  ผันอากาศ  ชื่อเล่น นิ
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่2
รหัสนักศึกษา 554188075
วันเกิด 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536
ภูมิลำเนา: สกลนคร
คติประจำใจ: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด